عکسی از یک ساختمان در تهران با یک نمای خاص در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت.

تهران