عکسی را از چغازنبیل در استان خوزستان را مشاهده می کنید.

چغازنبیل