عکسی از دره دایره‌ایِ خزینه لرستان در یک روز بارانی را مشاهده می کنید.

لرستان