عکسی زیبا از بهار در ارتفاعات تالش را مشاهده می کنید.

طبیعت