تصویری از قبض تلفن متعلق به سال ۱۳۱۰ را تماشا کنید.

قبض