عکسی را از مقبره حافظ، به مناسبت «روز شیراز؛ شهر شعر و هنر و حافظ» را مشاهده می کنید.

قصرالدشت