برگزاری جشن تاج‌گذاری شاه و همسرش فرح در زمانه‌ای است که مردم از ابتدایی‌ترین امکانات رفاهی و بهداشتی محروم بودند.

به گزارش مرور نیوز، در پی اشغال ایران توسط متفقین، رضا شاه از سلطنت خلع و تبعید شد و در شهریور 1320 پسرش  محمدرضا پهلوی به سلطنت رسید، اما محمدرضا با 26 سال تأخیر در سال 1346 تاج‌گذاری کرد.

برگزاری جشن تجملاتی و پرهزینه تاج‌گذاری محمدرضا پهلوی و همسرش فرح در زمانه‌ای است که مردم ایران از ابتدایی‌ترین امکانات رفاهی و بهداشتی محروم بودند.


فرح پهلوی درباره مراسم تاج‌گذاری خود می‌نویسد: برای من طبعاً بایستی تاج، لباس و مراسم تازه‌ای ابداع می‌شد زیرا هیچ پادشاهی تاکنون بر سر همسر خود تاج نگذاشته بود. او تعریف می‌کند که طراحی از خارج آمده تا تاج او را طراحی کند و در گام بعد، متخصصان کارگاهش را هم به ایران آورده تا تاج را بسازند. (ص ۱۵۰) وی در ادامه توضیح می‌دهد که چقدر تمرین برای مراسم تاج‌گذاری او را خسته و حتی لاغر کرده! و شاه به او گفته: «تو مخصوصا خودت را لاغر کرده‌ای که روز تاج‌گذاری گونه‌هایت برجسته‌تر جلوه کند!» اما در این تمرین‌ها، اختلاف بر سر تعیین جای هر یک از افراد خاندان سلطنت به دست او حل شده است! (کتاب کهن دیارا - خاطرات فرح پهلوی)