تصویری از بازسازی صحنه درگیری مزاحمین نوامیس در محله نازی آباد را مشاهده می کنید.

گنده لات