یک گور دوره عصر آهن در جریان خاکبرداری در مسیر چهار باند کردن جاده پارس آباد ـ سربند در استان اردبیل کشف شد.

گور