عکسی از آبشار پشمکی رامیان در مه را مشاهده می کنید.

آبشار