تصویری بدون شرح از سیل در مشهد را مشاهده می کنید.

85e196ba-a169-4e92-916f-7d143d40d1e2