عکسی از تخت جمشیدِ زیبا و باشکوه را مشاهده می کنید.

تخت جمشید