تصویر جالبی از مظفرالدین شاه قاجار که مورد توجه قرار گرفت.

مظفرالدین شاه