مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى به همراه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان و جمعی از کارشناسان روابط کار و مأمورین تحقیق استان اصفهان از فولاد مبارکه بازدید نمود.

به گزارش مرور نیوز، احمد غریوى مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى به همراه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان و جمعی از کارشناسان روابط کار و مأمورین تحقیق استان اصفهان از فولاد مبارکه بازدید نمود.

غریوی گفت: خوشحالیم که فرصتی دست داد تا از نزدیک با عملکرد کارکنان این شرکت آشنا شویم و قدردان زحمات ایشان باشیم. چراکه تولید در رونق اقتصادی جامعه نقش مهمی دارد.

میثم مداحى مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعى استان اصفهان گفت: فولاد مبارکه قطب تولید صنعت فولاد کشور است، با بازدید از این صنعت مهم می‌توانیم حقیقت آنچه در صنعت به وقوع می‌پیوندد را نصب العین خود قرار دهیم.

مداحی افزود: در سالى که یکى از مهم‌ترین شعارهاى آن تولید است برنامه‌ریزى کردیم تا بازرسین محیط کار قسمت تولید را از نزدیک ببینند تا درروند رسیدگى به پرونده‌ها تسهیل شده و کیفیت، دقت و سرعت رسیدگى‌ها افزایش پیدا نکند.