در حال حاضر با وجود ۲۲ میلیارد و ۹۳۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره‌شده در سد‌های کشور، ۴۶ درصد ظرفیت مخازن سد‌ها پُر و ۵۴ درصد این ظرفیت خالی است.

به گزارش مرور نیوز، مترمکعب آب وارد سدها ی ایران شده که نسبت به ورودی ۱۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون مترمکعبی آب به سد‌ها در مدت مشابه سال آبی گذشته، کاهشی ۱۲ درصدی داشته است.

همچنین در این مدت، به منظور تأمین آب شرب، کشاورزی ، صنعت و مباحث زیست محیطی، ۱۰ میلیارد و ۶۶۰ میلیون مترمکعب آب از سد‌های کشور رهاسازی شده که نسبت به خروجی ۸ میلیارد و ۸۲۰ میلیون مترمکعبی آب در مدت مشابه سال آبی قبل از سدها، ۲۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

درحال حاضر با وجود ۲۲ میلیارد و ۹۳۰ میلیون مترمکعب آب ذخیره شده در سد‌های کشور، ۴۶ درصد ظرفیت مخازن سد‌ها پُر و ۵۴ درصد این ظرفیت خالی است.

میزان ذخایر آبی سد‌ها در روز سیزدهم اسفندماه ۱۴۰۱ بالغ بر ۲۳ میلیارد و ۶۷۰ میلیون مترمکعب بود، که مقایسه این رقم با حجم فعلی ذخایر آبی سدها، نشان‌دهنده کاهش ۳ درصدی در این بخش است.