رئیس طالبان اظهار داشت فرمان ۶ ماده‌ای برای حقوق زنان در افغانستان صادر کرده است، اما غربی‌ها برای بی‌حجابی و بی‌عفت کردن زنان این کشور تلاش می‌کنند.

به گزارش مرور، خبرگزار«هیبت‌الله آخوندزاده» رئیس طالبان در یک پیام صوتی کشور‌های غربی را به برخورد دوگانه با مسئله حقوق بشر متهم کرد.

رئیس طالبان درباره انتقاداتکشور‌های غربی از نقض حقوق بشر در افغانستان خاطرنشان کرد که در راستای حفظ حقوق زنان یک فرمان ۶ ماده‌ای صادر کرده تا حقوق زنان رعایت شده و ظلمی علیه آن‌ها روا داشته نشود.

آخوندزاده تصریح کرد: هیچ کدام از نظام‌های گذشته حقوق زنان را استیفا نکردند؛ این امارت است که می‌گوید: زنان را به زور ندهید (به زور به نکاح ندهید)، مِهر زنان را نخورید، زنان را برای نکاح مجبور نکنید، خواهران را به زور به نکاح ندهید، برای زنان میراث دهید، حقوق زنان را ضایع نکنید.

وی افزود:، اما غرب از ما حقوقی را می‌خواهد و تقاضا دارد که زن را بی‌عفت، بی‌عزت و بی‌حجاب کند.

رئیس طالبان آذر ماه سال ۱۴۰۰ فرمان ۶ ماده‌ای را درباره حقوق زنان صادر کرد.