داعش آدمکش و اسرائیل کودک‌کش فرزندان نامشروع آمریکا هستند.

داعش