کودکان فلسطینی در حال خوردن یک وعده غذای گرم در اردوگاه آوارگان جنگی در شهر رفح در جنوب نوار غزه

فلسطین