تصویری از کشیده شدن اعتراضات سراسری کشاورزان فرانسوی و آلمانی به دیگر کشورهای اروپایی را مشاهده می کنید.

اعتراضات