ژاپن از جمله کشورهای زلزله خیری است که هر از چند گاهی زلزله در آن رخ می دهد و مردم نیز خود را با شرایط کشورشان تطبیق داده اند.

زلزله