پاندا قرمز چک در باغ وحشی در جمهوری چک در حال چرت زدن است.

پاندا