دفتر آیت الله العظمی سیستانی میزان و مبلغ فطریه ۱۴۰۳ را از ۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان اعلام کرد.

به گزارش مرور نیوز، بر اساس اعلام دفتر آیت الله العظمی سیستانی ، از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد هفتاد (۷۰) هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی صد و هشتاد (۱۸۰) هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، صد و بیست (۱۲۰) هزار تومان تعیین شده است.