مقایسه دو تصویر ابوعبیده، سخنگوی حماس بین روز ۲۰ ام و روز ۲۰۰ ام طوفان‌الاقصی را مشاهده می کنید.

ابوعبیده