پیام تکان دهنده یک فلسطینی از زیر آوار«ما رافراموش نکنید»

فلسطین