استعفای محسن رضایی از سمت معاونت اقتصادی ریاست جمهوری مورد موافقت قرار گرفت.

به گزارش مرور نیوز، شب گذشته استعفای محسن رضایی مورد پذیرش قرار گرفت. بر اساس اطلاعاتی که به دست ایسنا رسیده است، رئیس جمهوری حکم وی برای مسئولیت رئیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را صادر کرده است.

بر اساس این گزارش، رئیس جمهوری، سوم شهریورماه ۱۴۰۰، با صدور حکمی محسن رضایی میرقائد را به سمت معاون اقتصادی رئیس جمهوری، رئیس دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت منصوب کرده بود.