حضور سردار سلامی در «کمپ تیم ملی فوتبال» را مشاهده می کنید.

سرلشکر سلامی