نوع موشک هایی که قلب آمریکایی ها و اسرائیلی ها در اربیل درید موشک بالستیک نقطه زن فاتح ۱۱۰ است .

موشک