لحظه دریافت دیپلم افتخار جشنواره فیلم فجر در بخش جایزه «سرباز وطن » به انسیه شاه حسینی.

زینب سلیمانی