رهبرانقلاب تاکید دارند که مردم حتی از یک حق خود در برگه رای نگذرند؛ نوشتن نام مبارک شهدا به جای نامزدهای انتخاباتی عدم استفاده از یک فرصت مهم به نفع کشور است.

انتخابات