در حاشیه جشنواره فرهنگی، ورزشی دریاچه ارومیه را مشاهده می کنید.

سخنگوی دولت