در حاشیه برگزاری رژه روز ارتش تصویری از سردار حاجی زاده را مشاهده می کنید.

حاجی زاده