تصویری از حضور آیت الله خلخالی در جنگ را مشاهده می کنید.

خلخالی