تصاویری از سنگ مزار رییس‌جمهور شهید منتشر شد.

رئیسی