در حاشیه روز سوم ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری تصویری از شناسنامه وحید حقانیان را مشاهده می کنید.

14(19)