سیدمحمد خاتمی در مراسم سالگرد درگذشت سید محمود دعایی عینک خاصی را به چشم داشت که از نگاه خبرنگاران و عکاسان دور نماند.

خاتمی