عبدالله گنجی با تصویری به چادر نشینی آورگان صهیونیست اشاره کرده است.

صهیونیست