آیت الله میر باقری در صحبت هایی به کسانی اشاره کرده است که آدم جهنمی را تغییر می دهند.

آیت الله میر باقری