مهدی محمدی در توئیتر خود نوشت: بسیار توقع خامی است که مقاومت در همان زمانی که دشمن انتظار دارد، دست به همان عملیاتی بزند که دشمن منتظر آن است. بسی ماجراها در راه است.

فلسطین