تصویری از بمباران بیمارستان های غزه سوژه یکی از کاربران توییتر شد.

غزه