تصویری از خردسالی سید حسن نصرالله را مشاهده می کنید.

سید حسن نصرالله