داریوش فرضیایی«عمو پورنگ» در استوری به کودک کشی در غزه واکنش نشان داده است.

استوری