تصویری از یک مینی بوس که با نوشته ای به صحبت های رهبرانقلاب اشاره کرده است.

1(892)