با قطع آب به روی مردم مظلوم غزه باران رحمت الهی نازل شد.

غزه