بابک زنجانی که دلش خوش بود در این مدت اموالش جای مطمئنی هست قوه قضائیه تمام اموال دزدی او را به کشور و بیت المال برگرداند.

بابک زنجانی