مبادا با پرداختن به مسائلی هرچند مهم ولی بدون اولویت در صحنه غایب باشیم.

مهدی رسولی