ملیکا زارعی(خاله شادونه) در استوری به مشارکت در انتخابات اشاره کرده است.

خاله شادونه