داماد حسن روحانی در واکنش به رای دادن پدر زنش توییت کرد.

توییت