دختر میرحسین موسوی در انتخابات شرکت نکرده است.

استوری