تصویری از ارگ راین در کوه هزار را مشاهده می کنید.

راین