عکسی زیبا را از دشت شقایق و دماوند باشکوه مشاهده می کنید.

4105698